fbpx

Algemene voorwaarden Creafloors

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Creafloors: Creafloors, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Bernardus Gewinstraat 32c, 3031 SG te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 68947585.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Creafloors een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of

bedrijf.

 1. Partijen: Creafloors en de wederpartij gezamenlijk.
 2. Overeenkomst: iedere tussen Creafloors en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst.
 3. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Creafloors uit te voeren werkzaamheden,

waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn de aanleg van kunststof-, giet- en coatingvloeren.

 1. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Creafloors aan de wederpartij te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of namens Creafloors worden

aangelegd of verwerkt.

 1. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager,

zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Creafloors en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door Creafloors

derden worden betrokken.

 1. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen

partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt

hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

 1. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige

bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Creafloors vrijblijvend.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Creafloors dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Creafloors dat is gebaseerd op door de wederpartij

verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 1. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding

van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Creafloors, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Creafloors anders aangeeft. Creafloors behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de wederpartij, van een door Creafloors ter zake opgemaakte offerte. Onderhouds- en serviceovereenkomsten komen te allen tijde pas tot stand door ondertekening door de wederpartij van het daartoe door Creafloors ter zake opgemaakte schriftelijke onderhouds- of servicecontract.

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar oordeel van Creafloors vereist, is Creafloors bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Voor de uitvoering van werkzaamheden zal Creafloors dan ook mogelijk niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen kunnen inschakelen.
 2. De keuze van bepaalde hulppersonen als bedoeld in het vorige lid komt uitsluitend toe aan Creafloors. Creafloors is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door hem ingeschakelde niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen.

Pagina 1 van 6

 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen die Creafloors bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Creafloors, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Creafloors, zelf partij bij de overeenkomst.
 2. Het is mogelijk dat niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Creafloors worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Creafloors gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle hem gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 5. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Creafloors, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Creafloors voorgeschreven wijze, aan Creafloors verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de wederpartij Creafloors steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 6. | LOSSE VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, uitsluitend toepassing op de overeenkomst die voorziet in de levering van producten door Creafloors, zonder dat deze producten in het kader van eenzelfde overeenkomst door Creafloors worden geplaatst en/of gemonteerd.
 2. Afhankelijk van hetgeen ter zake tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering van de bestelde producten plaats door verzending daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres dan wel afhalen daarvan door of namens de wederpartij op locatie van Creafloors.
 3. In geval van verzending van de producten geen afleveradres door de wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 4. Creafloors bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten.
 5. Creafloors behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren.
 6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of

namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.

 1. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren

producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.

 1. Indien de producten niet of niet tijdig aan de wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de

wederpartij is toe te rekenen, zal Creafloors de producten op kosten van en voor risico van de wederpartij opslaan,

onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.

 1. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Creafloors mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Creafloors is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot

voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten.

 1. Indien Creafloors bij toepassing van de leden 8 of 9 noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de

wederpartij haar afnameverplichting jegens Creafloors deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De wederpartij is tijdig vóór de uitvoering van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
  – een vrij toegankelijke werkplek;
  – voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden

gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de

uitvoering van de werkzaamheden te verwijderen zaken en/of aan te leggen producten;
– de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid door Creafloors gewenste zaken en

voorzieningen, waaronder elektriciteit en water in elk geval begrepen;
– het verkrijgen van toegang door Creafloors op de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek,

tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden;
– het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de wederpartij

kan worden gevergd.

Pagina 2 van 6

 1. Creafloors dient kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden door hem in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, staat de wederpartij in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen van overheidswege en eventuele goedkeuringen van andere derden. De wederpartij vrijwaart Creafloors van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan.
 3. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel dan wel het bepaalde in artikel 5, is Creafloors voor de eventueel daardoor ontstane schade niet aansprakelijk en is Creafloors, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en/of eventuele overige geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

 1. Creafloors spant zich in om de uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Creafloors treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Creafloors schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Creafloors na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Creafloors voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen als bedoeld in het vorige lid niet eerder aan dan nadat Creafloors deze gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 9. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan het door de wederpartij aan Creafloors verschuldigd wordende hoger of lager uitvallen. In geval van een vaste aanneemsom, zal Creafloors daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Creafloors zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Creafloors gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip/de te bepalen tijdstippen waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Creafloors op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Creafloors de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Creafloors zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Creafloors een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
 • –  aan de wederpartij is meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar

is dat de werkzaamheden zijn voltooid, of;

 • –  het op te leveren door de wederpartij in gebruik is genomen.

Is ten aanzien van een gedeelte van de werkzaamheden medegedeeld dat deze zijn voltooid, is redelijkerwijs kenbaar dat de werkzaamheden ten aanzien van een gedeelte daarvan zijn voltooid, dan wel neemt de wederpartij een deel van het op te leveren in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd.

Pagina 3 van 6

 1. Bij oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan Creafloors te worden gemeld.
 2. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het veronderstelde gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van dat gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij Creafloors te worden gemeld.
 3. Voor zover de overeenkomst voorziet in de verkoop en levering van producten, dient de wederpartij op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Creafloors. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of niet-kenbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Creafloors.
 4. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Creafloors is gereclameerd.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert dan wel reclameert ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk door de wederpartij is erkend, vloeit er voor Creafloors uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Creafloors bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 11. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant of importeur van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, met dien verstande dat Creafloors drie jaar garantie levert op de aanleg van nieuwe vloeren, mits de aanleg door of namens Creafloors is uitgevoerd.
 2. Een door Creafloors, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten op grond van zogenoemde non-conformiteit jegens Creafloors kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van een product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Creafloors dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met aanwijzingen van of vanwege Creafloors, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Creafloors zijn uitgevoerd.
 4. Aanspraken van de wederpartij op garantie, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek waarop de aanspraak betrekking heeft, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij Creafloors te worden ingediend. In geval van een consumentenkoop geldt conform artikel 10.5 een klachttermijn van twee maanden.
 5. Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. In geval van een geldige garantieaanspraak of aanspraak op basis van non-conformiteit van de wederpartij, maakt zij, naar keuze van Creafloors, uitsluitend aanspraak op herstel van het gebrek of vervanging van de producten voor zover nodig. Herstel dan wel vervanging geldt voor Creafloors als volledige schadeloosstelling.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Creafloors is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Creafloors bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Pagina 4 van 6

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Creafloors is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Creafloors ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op, of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, alsook in geval enig beslag op haar goederen is gelegd dan wel zij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Creafloors gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de wederpartij niet reeds genoegzame zekerheid voor de door haar aan Creafloors verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Creafloors gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Creafloors op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover de opschorting of ontbinding van de overeenkomst haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Creafloors ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Creafloors de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN & BETALINGEN

 1. Het aanbod van Creafloors vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, productverkoopprijzen, een uurtarief en/of een vaste aanneemsom.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders door Creafloors is vermeld, zijn de door Creafloors vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat prijzen in relatie met consumenten (mede) inclusief btw worden vermeld.
 3. Creafloors is gerechtigd te vorderen dat het door de wederpartij verschuldigd wordende geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat Creafloors een consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. In geval de overeenkomst voorziet in het uitvoeren van werkzaamheden, is Creafloors tevens gerechtigd de wederpartij in termijnen te factureren.
 4. Creafloors is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Creafloors is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 is Creafloors in geval van betalingsverzuim van de wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de door Creafloors voorgeschreven wijze, middels overboeking, binnen de door Creafloors op de factuur vermelde termijn.
 6. Creafloors is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen werkzaamheden, gebreken van de (on)roerende zaken waaraan de werkzaamheden worden verricht, tenzij Creafloors deze gebreken kende, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden eventueel ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Creafloors kan worden toegerekend.

Pagina 5 van 6

 1. Creafloors is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Creafloors is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Creafloors in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • –  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • –  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Creafloors aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Creafloors toegerekend kunnen worden;
  • –  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 2. Mocht Creafloors aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Creafloors te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Creafloors hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Creafloors ter zake vervalt.
 3. Creafloors is nimmer aansprakelijk voor schade die in het kader van de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, rust op de fabrikant of importeur van de producten.
 4. De aansprakelijkheid van Creafloors is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Creafloors betrekking heeft.
 5. In geval Creafloors aansprakelijk is voor schade en de toepasselijkheid van het bepaalde in het vorige lid in rechte mocht worden vernietigd, zal de aansprakelijkheid van Creafloors nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Creafloors afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Creafloors dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 10, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Creafloors één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De wederpartij vrijwaart Creafloors van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Creafloors toerekenbaar is.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Creafloors.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Creafloors aan de wederpartij geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Creafloors hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Creafloors of door Creafloors aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Creafloors is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Creafloors aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Pagina 6 van 6

Creafloors

Wij maken gebruik van heerlijke cookies

we gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van de website en voor het analyseren van websiteverkeer en zijn bij wet verplicht u hier akkoord voor te vragen. Zie Privacy- en cookiebeleid